Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки генерального плану та плану зонування території с. Прилиманське Овідіопольського району Одеської області

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки генерального плану та плану зонування території с. Прилиманське Овідіопольського району Одеської області

1) Замовник

Замовником матеріалів стратегічної екологічної оцінки є виконком Авангардівської селищної ради, Одеського району Одеської області.

Адреса: 67806, Одеська область, Одеський район, смт. Авангард, вул. Добрянського, 26.

Контактний телефон (048)797-25-04, (048)797-24-98, КОАТУУ 5123755200 Код ЄДРПОУ: 23211248

         Офіційний сайт: https://avangard.odessa.gov.ua

Начальник відділу містобудування та архітектури Виконавчого органу  Авангардівської селищної ради  –  Гудзікевич В.М.

Голова Авангардівської селищної ради  – Хрустовський С.Г.

2) Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Стратегічній екологічній оцінці в рамках цієї процедури підлягає генеральний план та план зонування території с. Прилиманське Овідіопольського району Одеської області.

Розробка генерального плану та плану зонування території с. Прилиманське проведена на підставі рішення сесії Прилиманської сільської ради  XXXVІІ сесії VІ скликання за                     № 1435-VІ від 21.08.2015 року «Про розроблення генерального плану та плану зонування території с. Прилиманське» та рішення сесії Авангардівської селищної ради від 31.01.2019 року  № 819-VІІ «Про доопрацювання розробленого проекту містобудівної документації – генерального плану та плану зонування території с. Прилиманське Овідіопольського району Одеської області», яка викликана низкою об’єктивних обставин та умов, основні з яких:

– зміна меж села Прилиманське розпорядженням Овідіопольської районної державної адміністрації;

– зміна соціально-економічної ситуації в країні, розвиток ринкових відносин, відсутність регулятивного документу в сфері земельних відносин села та прилеглих територій;

– набуття чинності директивними документами (постановами КМУ, настановами, ДБН, ДСТУ та ін.) щодо статусу села, режимних територій тощо.

3) Міра визначення документом державного планування умов для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Село Прилиманське (з 1957 р.) розташоване в 25 км від районного центру – смт Овідіополь, в 11-ти км від межі обласного центру м. Одеса на автодорозі Т 1604, найближча залізнична станція – «Застава-2» розміщена на 12 км від населеного пункту.

с. Прилиманське межує з півдня та південного сходу – з землями Таїровської селищної ради, з півночі та північного сходу – з землями Авангардівської селищної ради, з південного заходу – з землями Новодолинської сільської раді, з північного заходу – з Біляївським районом.

Близькість розміщення до міст Одеси та Чорноморська та найбільшого ринку півдня України «7-й кілометр» визначають великі переваги транспортного та географічного положення с. Прилиманське.

Пропозиції генерального плану розробляються на довгостроковий період планувального розвитку населеного пункту – 15-20 років (розрахунковий етап генерального плану).

Залежно від конкретних містобудівних умов в процесі розвитку населеного пункту, розрахунковий термін може бути подовжений шляхом внесення змін до проекту.

Техніко-економічні розрахунки генерального плану виконуються на цей період, а також на перший етап його реалізації (від 3 до 7 років), та є орієнтовними.

Як зазначено у завданні на розроблення генерального плану села, в його складі розроблений план зонування території (зонінг) із встановленням містобудівного регламенту для кожної із зон.

Задачами генерального плану є:

– конкретизація державної політики та рішень з планування території державних органів влади, у відповідності з місцевими умовами;

– конкретизація принципових рішень проекту районного планування, у відповідності з місцевими умовами, державними та громадськими інтересами;

– забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення;

– прогнозування потреби в територіях для розміщення житла, громадського обслуговування, виробництва, рекреаційних та оздоровчих установ, транспорту та комунікацій, інженерного обладнання, озеленення та благоустрою, комунального господарства, забезпечення охорони навколишнього середовища та культурної спадщини та визначення способів забезпечення цих потреб.

– визначення територій спільних інтересів територіальних громад, у т.ч. резервних територій для розвитку населеного пункту;

– обґрунтування та визначення меж населеного пункту;

– формування ефективної планувальної структури населеного пункту;

– визначення пріоритетних та припустимих видів використання та забудови території та їх взаєморозміщення;

– встановлення обмежень на певні види використання території у відповідності з вимогами законодавства, будівельних, санітарних, екологічних та інших державних норм;

– визначення принципів організації вулично-дорожньої мережі, системи транспорту, джерел водо – та енергопостачання, принципів каналізування , санітарної очистки, інженерної підготовки території та інших питань;

– визначення територій пріоритетного розвитку на перший етап реалізації генерального плану (від 3 до 7 років).

На основі рішень генерального плану села Прилиманське, еколого-функціонального зонування, відводів земельних ділянок, запропонована схема зонування і типи територіальних зон. Основні принципи, за допомогою яких були виділені дані типи зон наступні:

– відповідність генеральному плану, зонам охорони пам’яток архітектури та історії;

– на тих ділянках, де проектна документація не розроблена, або застаріла, не відповідає теперішньому стану і чинним тенденціям, рішення приймалися, виходячи з результатів аналізу;

– якщо перші дві позиції не дозволяли прийняти рішення, то пріоритет при встановленні дозволеного використання надавався інтересам існуючих власників і користувачів нерухомістю, зокрема, збереженню існуючого призначення будинків і споруд;

– категорії зон встановлювалися, виходячи з максимізації потенційних можливостей, а не обмежень використання – для того, щоб надати власнику (орендарю) найбільш широкі можливості ведення господарської діяльності, зокрема освоєння територій під рекреаційну та житлову забудову, формуванню ділових зон (центрів обслуговування);

– при встановленні категорій зон також враховувалося, що найбільш інвестиційно привабливі території повинні використовуватися під комерційну забудову з урахуванням всіх обмежень по вимогах охорони навколишнього середовища та об’єктів культурної спадщини.

Межи зон на плані зонування встановлені, у залежності від конкретної ситуації, сформовані по проектним червоним лініям вулиць, або по межах землеволодінь.

Підстава для виникнення обмеження у використанні земельної ділянки:

– На територіях, що знаходяться у санітарно-захисних зонах підприємств, кладовищ, об’єктів з перевищенням припустимого рівня електромагнітного фону тощо, режим використання та межі поширення обмежень визначаються з урахуванням вимог ДСанПіН 173-96, ДБН Б.2.2-12:2019 та містобудівної документації.

– На територіях, що знаходяться в межах прибережної захисної смуги, режим використання об’єктів нерухомого майна та межі поширення обмежень визначаються з урахуванням вимог органів екологічної безпеки на основі статей Водного Кодексу України та актів уряду України, підзаконних нормативно-правових актів та на основі містобудівної документації.

– На територіях, де розташовані інженерні споруди та мережі, режим використання та межі поширення обмежень визначаються з урахуванням вимог місцевих органів житлово-комунального господарства та підприємств і організацій, які експлуатують інженерні мережі, на основі діючих нормативних документів та містобудівної документації.

-. На територіях, що знаходяться в межах земель історико-культурного призначення та зон охорони об’єктів культурної спадщини, режим використання та межі поширення обмежень визначаються органами охорони культурної спадщини згідно Законів України, чинних законодавчих та нормативних актів (ст. 32 ЗУ «Про охорону культурної спадщини»).

– На територіях, що відповідно до містобудівної документації змінюють свою функцію, знаходяться в межах зони реконструкції або нового будівництва, режим використання та забудови, основні параметри забудови визначаються місцевим органом містобудування та архітектури на основі діючих законодавчих та нормативних актів, будівельних норм та правил.

Відповідно ч. 3. ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» діяльність, що буде здійснюватися на території, що розглядається підлягає процедурі оцінки впливу на довкілля.

4) Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

В ході здійснення стратегічної екологічної оцінки мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації генеральний план та план зонування території, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля: ґрунти; атмосферне повітря; водні ресурси; стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок); кліматичні фактори. В тому числі, потрібно оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території, на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом

У проектованих межах с. Прилиманське відсутні території та об’єкти природно-заповідного фонду.

Відповідно до Регіональної схеми формування екологічної мережі Одеської області, затвердженої рішенням Одеської обласної ради від 20.0.5.2011 № 136-VI, територія села Прилиманське входить до Азово-Чорноморського природного коридору (М2) Всеєвропейської екологічної мережі, та частково, з півдня обіймається межею Азово-Чорноморського регіонального природного коридору (І) національної екологічної мережі.

Тобто, території розширення меж села уже будуть знаходитись в межах зазначеного коридору, що потребує відповідних природоохоронних рішень.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, відсутні.

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено, відсутні.

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.

В ході стратегічної екологічної оцінки планується провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного і стабільного соціально-економічного розвитку району та підвищення якості життя населення.

7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Проект містобудівної документації розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм і правил, негативних наслідків виконання документа державного планування не очікується.

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура та зміст звіту про стратегічну оцінку розробляється відповідно до частини 2 статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Виконавчий комітет Авангардівської селищної ради Одеського району Одеської області

Адреса: 67806, Одеська область, Одеський район, смт. Авангард,                                           вул. Добрянського, 26.

Контактний телефон (048)797-25-04, (048)797-24-98. КОАТУУ 5123755200 Код ЄДРПОУ: 23211248

Офіційний сайт:  https://avangard.odessa.gov.ua

Начальник відділу містобудування та  архітектури Виконавчого органу  Авангардівської селищної ради  –  Гудзікевич В. М.

Зауваження та пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надаються протягом 15 днів з дня її оприлюднення.