ДОГОВІР ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО АВАНГАРДІВСЬКОЇ ТА ТАЇРОВСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДОГОВІР ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО АВАНГАРДІВСЬКОЇ ТА ТАЇРОВСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД  ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ У ФОРМІ ДЕЛЕГУВАННЯ ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

(проект)

смт Авангард                                                                                ___ _______ 2021 року

Авангардівська територіальна громада, через Авангардівську селищну раду, в особі селищного голови Хрустовського Сергія Григоровича, яка надалі іменується Сторона-1, та Таїровська територіальна громада, через Таїровську селищну раду, в особі  Таїровського селищного голови  Хасаєва Тимура Хасановича, яка надалі іменується Сторона-2, а разом іменуються Сторони або суб’єкти співробітництва, діючи відповідно до законів України «Про місцеве  самоврядування в Україні» та «Про співробітництво територіальних громад», уклали цей Договір про таке.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Передумовою підписання цього Договору є те, що Сторони під час підготовки його проекту дотримувалися вимог, визначених статтями 5-9 Закону України «Про співробітництво територіальних громад».

1.2. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що інтересам кожної з них відповідає спільне і узгоджене співробітництво у формі делегування виконання окремих завдань з передачею відповідних ресурсів.

1.3. У процесі співробітництва Сторони зобов’язуються будувати свої взаємовідносини на принципах законності, добровільності, рівноправності, прозорості та відкритості, взаємної вигоди та відповідальності за результати співробітництва.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. З метою виконання повноважень, визначених частиною 4 статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів Сторона-1 делегує Стороні-2   повноваження щодо  організації та забезпечення соціальними послугами з догляду вдома жителів Авангардівської селищної територіальної громади.

3. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ДЕЛЕГОВАНИХ ЗАВДАНЬ, ЇХ ФІНАНСУВАННЯ ТА ЗВІТУВАННЯ

3.1. Вимоги до виконання Стороною-2 завдань, визначених у пункті 2.1. цього Договору:                                                                                                                                                               3.1.1. Організація та забезпечення соціальними послугами з догляду вдома мешканців Авангардівської територіальної громади у відповідності до вимог Державного стандарту, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 13.11.2013 року № 760 «Про затвердження Державного стандарту догляду вдома» та постанови КМУ від 1 червня 2020 р. № 587 «Про організацію надання соціальних послуг».

 З цією метою  Сторона-2 забезпечує за поданням  Сторони-1 працевлаштування до комунальної установи  Таїровської селищної ради «Центр надання  соціальних послуг» не менше п’яти соціальних робітників, які безпосередньо надаватимуть соціальні послуги з догляду вдома мешканцям Авангардівської територіальної громади у відповідності до вимог Державного стандарту. Штатними працівниками комунальної установи  Таїровської селищної ради «Центр надання  соціальних послуг»  можуть  надаватися  інші соціальні послуги жителям Авангардівської територіальної громади у відповідності до вимог  чинного законодавства. Їх  перелік та обсяг  залежить від обсягу коштів місцевого бюджету Сторони-1, що передаються місцевому бюджету Сторони-2.

3.1.2. Прийняття на обслуговування та зняття з обслуговування жителів Авангардівської територіальної громади здійснюється за поданням  Сторони-1, підготовка якого покладається на  відділ соціальних послуг та соціального захисту населення Авангардівської селищної ради, погодженого заступником Авангардівського селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

3.2. Фінансування виконання делегованих  повноважень та завдань здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України.

3.3. Обсяг коштів місцевого бюджету Сторони-1, що передаються місцевому бюджету Сторони-2 для виконання завдань, визначених у пункті 2.1. цього Договору,  визначається з урахуванням   переліку (обсягу)  соціальних послуг, що надаються жителям Авангардівської територіальної громади,  шляхом прийняття рішення Авангардівською селищною радою  та передається  Стороні-2 на підставі  окремої  угоди.

3.4. Сторона-2  через розпорядника зазначених коштів-Управління  гуманітарної політики  Таїровської селищної ради,   щоквартально у письмовому вигляді звітує перед Стороною-1 про стан виконання завдань, визначених у пункті 2.1. цього Договору, та про використання коштів, переданих для їх виконання шляхом подання Стороні-1 звіту за формою, наведеною у додатку до цього Договору.

3.5. Авангардівська селищна рада подає до Мінрегіону відповідно до статті 17 Закону України «Про співробітництво територіальних громад» звіт про здійснення співробітництва, передбаченого цим Договором.

4. ПОРЯДОК НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА/ЧИ ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ

4.1. Цей Договір набирає чинності з  дати його підписання та застосовується з  01 липня 2021 року. Договір діє до 31 грудня 2021 року, а в частині виконання  фінансових зобовязань-до повного їх виконання.

4.2. У разі відсутності заяви однієї із Сторін про припинення цього Договору або зміну його умов  не пізніше місяця  до закінчення строку його чинності Договір вважається продовженим на календарний  рік на тих самих умовах, які були передбачені цим Договором. Зазначені дії оформляються додатковою угодою, яка є невід’ємною частиною Договору.

 Зміни та/чи доповнення до цього Договору допускаються лише за взаємною згодою Сторін і оформляються додатковою угодою, яка є невід’ємною частиною цього Договору.

4.3. Внесення змін та/чи доповнень до цього Договору здійснюється в тому ж порядку як і його укладення.

            5. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір припиняється у разі:

5.1.1 закінчення строку його дії;

5.1.2 досягнення цілей співробітництва;

5.1.3 невиконання суб’єктами співробітництва взятих на себе зобов’язань;

5.1.4 відмови від співробітництва однієї із Сторін, відповідно до умов цього Договору, що унеможливлює подальше здійснення співробітництва;

5.1.5 банкрутства утворених у рамках співробітництва підприємств, установ та організацій комунальної форми власності;

5.1.6 нездійснення співробітництва протягом року з дня набрання чинності цим Договором;

5.1.7 прийняття судом рішення про припинення співробітництва.

5.2. Припинення співробітництва здійснюється за згодою Сторін в порядку, визначеному Законом України «Про співробітництво територіальних громад», та не повинно спричиняти зменшення обсягу та погіршення якості надання послуг.

5.3. Припинення співробітництва Сторони оформляють відповідною додатковою угодою до договору у кількості трьох примірників, кожен з яких має однакову юридичну силу.

Один примірник договору про припинення співробітництва Авангардівська селищна рада надсилає Мінрегіону упродовж 5 робочих днів після підписання його Сторонами.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК
РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори, що виникають між Сторонами з приводу виконання умов цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а у випадку недосягнення згоди між ними − у судовому порядку.

6.2. Сторони несуть відповідальність одна перед одною відповідно до чинного законодавства України.

6.3. Сторона звільняється від відповідальності за порушення зобов’язань за цим Договором, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії непереборної сили або випадку.

6.4. У разі виникнення обставин, зазначених у пункті 6.3 цього Договору, Сторона, яка не може виконати зобов’язання, передбачені цим Договором, повідомляє іншу Сторону про настання, прогнозований термін дії та припинення вищевказаних обставин не пізніше 30 днів з дати їх настання і припинення. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права на звільнення від виконання своїх зобов’язань у зв’язку із виникненням обставин, зазначених у пункті 6.3 цього Договору.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України.

7.2. Цей Договір укладений на 4 (чотирьох) аркушах у кількості 3 (трьох) примірників, з розрахунку по одному примірнику для кожної із Сторін та один примірник для Мінрегіону, які мають однакову юридичну силу.

7.3. Авангардівська селищна рада надсилає один примірник цього Договору до Мінрегіону для внесення його до реєстру про співробітництво територіальних громад упродовж 5 робочих днів після підписання його Сторонами.

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ
ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Авангардівська селищна рада Юридична адреса: вул. Добрянського, 26, Одеський район, Одеська область, 67806 Код ЄДРПОУ: 23211248 Банківські реквізити:     ________________________________   Сторона1   ___________ С.Г. ХРУСТОВСЬКИЙ     М.П.    Таїровська селищна рада Юридична адреса:  вул. 40-річчя Перемоги, 27, Одеський  район, Одеська область, 65496, Код ЄДРПОУ: 05582159 Банківські реквізити:  р\р UA638201720000324130668015600   ____________________________   Сторона 2   _____________Т.Х.ХАСАЄВ     М.П.